Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2)

ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ

Προγράμματα

Νέα Προγράμματα
κατάρτισης και απασχόλησης από το ΚΕΚ της ΔΕΗ για 300 άνεργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς.

 

 

Από το ΤΕΕ εκδόθηκε η Β Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στη  δράση «Κατάρτιση  με  επιχορήγηση  (training  voucher)  ανέργων  στον  παραγωγικό  τομέα  Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».

Η Δράση απευθύνεται σε Άνεργους Τεχνίτες και Διπλωματούχους Μηχανικούς του Παραγωγικού Τομέα Β΄ της Οικονομίας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Δικαίωμα   υποβολής   «Αίτησης Συμμετοχής» στην παρούσα Β Πρόσκληση έχουν:

 

α. Νέοι  ενδιαφερόμενοι  των  ανωτέρω  κατηγοριών  που  πληρούν  τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και

 

β. Οι 1.868 Τεχνίτες (link 1)και 328 Διπλωματούχοι Μηχανικοί (link 2), οι οποίοι περιλαμβάνονταν στους πίνακες «Εν   Δυνάμει   Ωφελούμενοι»   σύμφωνα   με   την     Α3/Σ13/2013   Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ και δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο  Ωφελουμένων»,  που  συγκροτήθηκε  με  την Α11/Σ31/2013  Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ως ισχύει και έχει δημοσιευτεί στην ειδική ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr.

 

Το  ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ συμμετέχει στη δράση και προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας για 220 ωφελούμενους και Πελοποννήσου για 80 ωφελούμενους.  

 

Η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων καθώς και η υποχρεωτική τετράμηνη απασχόληση (100 ημερομίσθια) θα γίνει στις εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στο σύνολο των ωφελούμενων (100%).

 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr, έως τις 29 Ιουλίου 2014.

Για πληροφορίες επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με το  ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ.